ujmagyarorszag_n

A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, valamint a Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Fekete István Általános Iskolában és Napsugár Napköziotthonos Tagóvodában a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP – 3.1.4/09/1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben) keretében a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –a szobi innovatív intézményekben címet viselő pályázat megvalósítása folyik a 2009/2010. tanévben. A projekt kezdete: 2009. szeptember 1., a projekt vége: 2010. augusztus 31.


A pályázat célja: MINŐSÉGI NEVELÉS OKTATÁS

A pályázat alapvető célja a sikeresmunkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését,a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamintaz egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a különféle infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Mit is jelent számomra, valamint az óvodában és az iskolában dolgozó pedagógusok számára a TÁMOP?

A válasz egyszerű:megújulást - amit elvár tőlünk a helyi társadalom és a fenntartó. Többletet,amiért tenni kell, hiszen ez a fennmaradás létkérdése. A jó hír a reklám, hogyaz idelátogatók elviszik jó hírét az óvodánknak és az iskolánknak.

Mit is jelent a kompetencia? Valamire való képességet. Mit jelent a kompetencia alapú nevelés ésoktatás? A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges egész életen áttartó tanulás megalapozását célzó képességek fejlesztése. Ez az általános iskola feladata.

A minőségi közoktatás közös ügyünk, ez joggal fogalmazódik meg ma a közoktatás a helyi szülői társadalom felől.

Minden gyermek egyszeri,egyedi és megismételhetetlen, ezért értelmi és érzelmi képességeit messzemenőleg figyelembe kell venni, fejleszteni, hogy az életbe egyenlő esélyekkel induljon minden gyermek és ez már a hozzáadott pedagógiai értéket jelenti.

A program az óvodai nagycsoportban kezdődik felmenő rendszerben biztosítja az új típusú nevelési oktatási programban való részvétel lehetőségét. Az óvodában elkezdett programra épül az iskolai oktatómunka. Soha nem volt még ilyen zökkenőmentes az óvoda-iskola közötti átmenet!

Olyan óvodát és  iskolát szeretnénk, ahová a szülő szívesen íratja be gyermekét, a gyermekek szeretnek óvodába és iskolába járni.

Ma már a változó világ változó pedagógusokat kíván, ezért az intézményekben dolgozó óvoda- és iskola pedagógusai továbbképzéseken vesznek részt. A szakmai megújulás keretében megismerkednek az új nevelési-oktatási módszerekkel, az újszerű tanulásszervezési eljárásokkal.

A pedagógusok napi munkájuk során már használják az a digitális taneszközöket, számítógépeket és az interaktív táblát.  A jól felszerelt, modern és igényes természettudományos szaktanteremben minden informatikai eszköz a gyermekek és a pedagógusok rendelkezéséreáll. A gyermekek tanulási tevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott digitális tanulási programok segítik. Ez már a XXI.század iskolája!

Az intézmények munkáját komplex szaktanácsadók segítik. Megváltozik a tanári szerep ma már a tanár nem a tudás kizárólagos birtokosa, hanem a gyermek segítője, mentora.

 

A szakmai fejlesztési munka bemutatása

A pedagógiai munka megújításának szükségessége és lehetséges irányai

· Az iskolai innováció céliránya a kompetencia alapú oktatás gyakorlati megvalósítása, eredményességének mérése.

· Megyei- régiós szinten az általános iskolákkal való szakmai együttműködés kialakítása, a jó gyakorlatok terjesztése, átvétele.

· Az iskolai dokumentumoknak a szakmai elvárásokkal, célokkal történő átdolgozása.

· A helyi tantervfejlesztése, az esélyegyenlőségi tervnek megfelelő egyéni tanulói fejlesztésitervek (és gyakorlat) hatékony alkalmazása.

· A város és a beiskolázási körzet óvodáival való szakmai kapcsolat további erősítése, a beiskolázás eredményességének biztosítása.

A program bevezetésének ütemterve az iskolában:

2009. szeptember:

· Felkészítő továbbképzéseken való részvéte

· Taneszközök beszerzésének megkezdése

2009. szeptember- 2010.június :

· A kompetenciaalapú programcsomagok bevezetése az általános iskola 1., 2.a, 2.b, 5.o. 7.a, 7.b, tanulócsoportjaiban

· Horizontális tanulás beindítása a nevelőtestületben.

· Jó gyakorlatok megismerése, adaptálása

· Helyi innovációkkidolgozása, publikálása

· Bemutató órákszervezése

· Ötletbörzék rendezése, iskolai feladatbank készítése

Az újszerű tanulási eljárások megvalósítását a program kapcsán kiterjesztettük intézményi szintűre a témahét vonatkozásában. A projekt oktatás keretén saját belső innovációként kidolgozott projekt megvalósítására kerül sor az 1. osztálytól a 6. osztállyal bezárólag, továbbá elősegíti az óvoda-iskola átmenetet.

A tömbösített oktatás és aműveltség terület tantárgy bontás nélküli megvalósítására a szakrendszerű oktatás keretén belül a program megvalósításában már részt vevő 7.a és

7.b osztályos tanulókat vontuk be.

A beindított innováció fenntartásának egyik biztosítéka, hogy a pedagógiai programban már megtalálható feladatok bevonásra kerülnek a pályázat megvalósítási időszakában. Ilyenek: A báb, érzelem, zene, siker projekt, az iskola névadója Fekete István hét programja

A program részletezése:

· A szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület fejlesztését támogató oktatási program bevezetése, adaptációja, az első az ötödik és a hetedik évfolyamon.

· A matematika kompetenciaterület fejlesztéséttámogató oktatási program bevezetése, az első és az ötödik évfolyamon.

· Választott: Idegen nyelv kompetencia / angol/ 2.a és 2.b osztályban

· Tantárgytömbösített oktatás bevezetése idegen nyelv és magyar irodalom tantárgyakban a 4, 8, és a 6 évfolyamon.

· Egy témahét megszervezése: Fekete István témahét iskolai szinten megvalósuló program, melyet a Pedagógiai Program tartalmaz.

· Egy moduláris oktatási program megszervezése: Egészséges életmód- egészségvédelmi nap.

Napsugár Napköziotthonos Tagóvoda

Az intézmény fontos értéke a sokszínűség, amelyet nevelési programja is tükröz. A közös alapelvek, értékek és célok mellett az egyéni speciális tartalmak is megfogalmazódnak. Az óvodánk egyéni arculattal és speciális nevelési tartalommal működik.

Minden óvodapedagógus legfontosabb feladata a gyermekek szeretetteljes nevelése. Az intézmény célja, olyan nevelési rendszerműködtetése, amely lehetővé teszi az óvodáskorú gyermekek sajátosságainak, egyéni fejlődési ütemének megfelelő személyiségfejlesztést. A nevelésieredmények növelése érdekében, az egymástól tanulás lehetőségét kihasználják,szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztik..

Az óvodai nevelés  célja: a gyerekek harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése, sokféle tevékenységi lehetőség biztosításával, a gyerekek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlődési üteméhez, igényeihez, szükségleteihez igazodva.

Óvodai nevelésünk megalapozza az önálló tanulást segítő képességek, a kommunikációs és a szociális kompetenciák fejlõdését, ezzel segítve a gyermekeknek az óvodából az iskolábavaló átmenetet.

A program bevezetésének ütemterve az óvodában:

2009. szeptember- 2010. augusztus

· A program megvalósítása az óvodai nagy csoportokban

· Horizontális tanulás beindítása a nevelőtestületben.

· Helyi innovációk kidolgozása, publikálása

· Jó gyakorlatok megismerése, adaptálása

Az újszerűtanulási eljárások megvalósítása- a program kapcsán kiterjesztették intézmény szintűre a projekt és a témahét vonatkozásában.

A program részletezése:

· Óvodai programcsomag bevezetése 2csoportban

· Egy legalább három hetes projekt megszervezése:Báb, érzelem, zene, siker projekt megvalósítása

· Egy témahét megszervezése:Napsugár napok húsvéti készülődés.

Mi várható el a program bevezetésétől?

- alkalmazás képes tudás,

- a tudás érték és HATALOM.

- motivált gyermekek.

- csapatmunka kooperáció, egymás elfogadása.

- a tanári módszertani kultúra sok színűsége.

- a tanulásszervezés változatossága.

- A SZOBI GYEREKEK VERSENYKÉPES TUDÁSA.

Esélyteremtés. - Minden gyermek tehetséges valamiben, minden gyermek számít!!!

Az, hogymit és hogyan hasznosítanak a pályázaton elnyert források bevonásánaksegítségével, az kizárólag rajtunk múlik. Egyéni belátásunkon, gyakorlati tapasztalatainkon, nyitottságunkon, élettapasztalatunkon, elhivatottságunkon, rugalmasságunkon. Mondhatnám: adaptációs készségünkön, együttműködési hajlandóságunkon, csapatszellemünkön. Az ideális eset az, hogy az egyeskollégák által megszerzett tapasztalat és információhalmaz összeadódik és a legoptimálisabb módon hasznosul intézményen és településen belül.

A pályázó fenntartó nevében, az intézmény vezetőjeként bízom abban, hogy szándékaink szerint a lehető legjobb hatékonysággal használjuk fel a rendelkezésre álló 30 millió forintot, kiváló segítő szakembereket és valódi innovatív belső pedagógiai tevékenységet díjazunk a tanév során, és bízunkabban is, hogy a pályázat igazi nyertesei – hosszú távon – azok a szobi kis- és nagydiákok lesznek, akiket nagyobb örömmel, szívesebben visznek majd a szobi intézményekbe reggelente szüleik és akiket nagyobb lelkesedéssel, őszinte örömmel, professzionálisabb szobi pedagógusok készítik majd fel az életben való boldogulásra, a társadalomban való helytállásra, egyéni életpályájuk sikeres alakítására.

Összefoglalva: olyan újításokat tervezünk,amelyek megítélésem szerint megfelelő választ tudnak adni a nevelés- oktatásrészéről a mai  kor kihívásainak, ugyanakkor szervesen kapcsolódnak óvodánk, iskolánk céljaihoz nevelési pedagógiai programunkhoz. A pályázat megvalósítását széles körű nyilvánosság kíséri, folyamatosan tájékoztatjuk a szülői társadalmat ill. az intézmény honlapjára is felkerül minden információ.

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők! Ha kíváncsik a munkánkra, kérem, látogassanak el hozzánk!

Az óvoda és az iskola ajtaja nyitva áll! Keressenek!